INFORMACJE O ZMIANACH W OPŁATACH ZA PRZEDSZKOLE

Zgodnie z uchwałą Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18.06.2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych, ustala się następujące opłaty obowiązujące od 01.09.2019r

OPŁATA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE

  • 1,- zł - opłata za godzinę za jedno dziecko
  • 50% zniżki od kwoty powyżej dla rodzin posiadających Białostocką Kartę Dużej Rodziny
  • 50% zniżki od kwoty powyżej dla rodzin, którym przyznano zasiłek rodzinny z MOPR

W przypadku nieobecności dziecka opłata za każdy dzień nieobecności jest zwracana.

STAWKA ŻYWIENIOWA

  • dzienna -  10,00 zł

W przypadku nieobecności dziecka – opłata za żywienie jest zwracana. Nieobecność dziecka należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności do godz.: 9.00

Należność za pobyt dziecka w przedszkolu i za żywienie należy wpłacać przelewem na konta przedszkola w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność (czyli płatność "z dołu"):

Opłata za usługi świadczone przez przedszkole (tzw. opłata stała):

Bank PKO S.A.

19 1240 2890 1111 0010 3570 6842

Opłata za żywienie

Bank PKO S.A.

15 1240 2890 1111 0010 3570 6914

Informację o wysokości należności za dany miesiąc uzyskujemy u intendenta przedszkola.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

INNE OPŁATY

  • ubezpieczenie dzieci – COMPENSA -  46 zł za cały rok
  • wyprawka plastyczna –   100 zł/rok - gr I, 120 zł/rok - gr II

--------------------------------------------------------------------------------------------------------