MISJA PRZEDSZKOLA

Misją przedszkola jest radosny i wszechstronny rozwój każdego dziecka

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, jego zdrowie i bezpieczeństwo
 • W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem i możliwościami.
 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość, spostrzegawczość, wrażliwość i spontaniczną dziecięcą radość.
 • Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • W atmosferze akceptacji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia siebie i innych.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Kadra pedagogiczna ciągle doskonali swoje umiejętności, jest innowacyjna i twórcza.
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo - dydaktycznego.
 • Chcemy wspólnie ze środowiskiem rodzinnym wychowywać zdrowe, wrażliwe, otwarte i umiejące radzić sobie dziecko.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regiony, kraju i Europy.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA


 • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na sukces.
 • Przedszkole umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko i jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.
 • Rodzice są współautorami życia przedszkola.

 

 

 

 

 

  Pro joomla themes, plogger hosting.