Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku

w dniu 28.06.2019 r. ogłasza wyniki dotyczące

zamówienia: gorący obiad dwudaniowy z kompotem.

 

Protokół rozeznania cenowego

 

Wybrano wykonawcę: Catering Rodzinny Krystian Topór

 

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

 

...................................................................................................................................

 

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku w dniu 29.05.2019 r. zaprasza zainteresowanych Wykonawców do składania ofert na obiad dwudaniowy z kompotem na druku: zapytanie o cenę 2019/2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2019/2020.

....................................................................................................................................

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku

w dniu 17.08.2018 r.

ogłasza wyniki dotyczące zamówienia: gorący obiad dwudaniowy z kompotem.

Protokół rozeznania cenowego

Wybrano wykonawcę: CASABLANCA Catering Sp. z o.o.

 

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

...............................................................................................................

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku

w dniu 18.06.2018 r. zaprasza zainteresowanych Wykonawców

do składania ofert na catering - obiad dwudaniowy z kompotem

na druku: Zapytanie cenowe 2018/2019.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2018/2019.

Zapraszamy do składania ofert.

 

................................................................................................................................

 

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku

w dniu 14.08.2017r.

ogłasza wyniki

dotyczący zamówienia: gorący obiad dwudaniowy z kompotem:

 

Protokół zapytania cenowego 2017r.

 

Wybrano wykonawcę oferującego najniższą cenę: CASABLANCA Catering Sp. z o.o.

 

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

.................................................................................................................................

 

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku zaprasza zainteresowanych

Wykonawców do składania ofert na catering - obiad dwudaniowy z kompotem

na druku: zapytanie cenowe.

Zapytanie cenowe 2017/2018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2017/2018

Zapraszamy do składania ofert.

.................................................................................................................................

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku w dniu 29.06.2015 r.

zamieszcza poniżej protokół rozeznania cenowego

dotyczący zamówienia: gorący obiad dwudaniowy z kompotem.

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 20.000 do 30.000 euro

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom za zainteresowanie i złożenie ofert na catering.

 

.............................................................................................................................

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku zaprasza zainteresowanych

Wykonawców do składania ofert na catering - obiad dwudaniowy z kompotem

na druku: zapytanie cenowe.

Szczegóły przedmiotu zamówienia w pliku pdf: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Druk: zapytanie cenowe w pliku doc do pobrania i wypełnienia.

 

Zapytanie cenowe

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że konkurs na stanowisko urzędnicze 1/2 etatu Starszy Referent wygrała Pani Magdalena Szewczyk.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu konkursu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Magdalena Szewczyk

15-399 Białystrok

ul. Transportowa 16/16

Angelika Modzelewska

15-663 Białystok

ul. Skrajna 11 m 22

Edyta Czudzinowicz

15-156 Białystok

ul. Krasnoludków 32

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze na 1/2 etatu – starszy referent

Na podstawie art. 3 a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222)

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Samorządowe nr 20, 15-560 Białystok, ul. Syriusza 40 tel. 85-7433-176, adres strony internetowej:

www.przedszkole20.bialnet.pl

Określenie stanowiska urzędniczego:

Starszy referent –wymiar ½ etatu

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1) posiada obywatelstwo polskie

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie gastronomiczne lub ekonomiczne)

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

• doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach, powyżej

czterech lat

• redagowanie pism, interpretacja przepisów prawa

• umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się komputerem (programy do obsługi stołówki szkolnej, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, internet)

• znajomość przepisów i procedur dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP

• znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej

• preferowane doświadczenie pracy w jednostkach oświatowych

• nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość zasad żywienia

b) znajomość podstawowych przepisów dotyczących zamówień publicznych

c) samodzielność podejmowania decyzji

d) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista

e) odpowiedzialność za realizację zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy

f) znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości; Ustawy o zamówieniach publicznych;

g) umiejętność redagowania pism;

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku starszego referenta:

1) planowanie i organizowanie zaopatrywania kuchni przedszkolnej w żywności, środki czystości, niezbędny sprzęt,

2) opracowywanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi,

3) prowadzenie magazynu żywienia,

4) kierowanie pracą kuchni,

5) prowadzenie dokumentacji magazynowo – księgowej oraz sanitarnej wg zasad  HACCP

6) naliczanie i rozliczanie odpłatności za żywienie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz innych kosztów utrzymania stołówki przedszkolnej,

7) prowadzenie magazynu przemysłowego - zakup środków czystości i sprzętu kuchennego, wydawanie i prowadzenie ewidencji artykułów przemysłowych,
8) zabezpieczanie środków pieniężnych zgodnie z procedurami,
9) nadzór nad personelem i funkcjonowaniem kuchni,

10) prowadzenie kontroli wewnętrznej kuchni,

11) wykonywanie czynności związanych z obiegiem pieniędzmi – obsługa kasy,
12) działania związane z obiegiem środków finansowych, prowadzenie rozliczeń zgodnie przepisami;

13) prowadzenie list obecności pracowników administracji i obsługi;

14) prowadzenie dokumentów związanych z gospodarką materiałowo – magazynową;

15) obsługa programu magazynowego;

16) naliczanie odpłatności za przedszkole.

17) obsługa petentów.

18) sprawowanie nadzoru nad całością sprzętu oraz kierowanie zespołem pracowników obsługi.

Wymagane dokumenty:

1) CV

2) list motywacyjny

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania)

4) kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku intendenta,
5) dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia

6) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, w tym zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie HACCP

7) kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 14, poz. 114 ze zm.)

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, oraz że korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z  2005r. Nr 14, poz.114 ze zm.),
11) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko intendenta” należy składać w kancelarii Przedszkola Samorządowego nr 20, 15-560 Białystok, ul. Sowlańska 40, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres przedszkola w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się następnego dnia upływie terminu składania dokumentów o godz. 12:00 w siedzibie ogłaszającego konkurs.

Informacje dodatkowe:

Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1458) nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się w drodze jawnego naboru. W celu realizacji tej zasady, zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane po ukazaniu się ogłoszenia

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Białystok oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zgłaszającego wolne stanowisko. Ustawa gwarantuje co najmniej 10-ciodniowy termin składania aplikacji.

O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oryginały kopii wymaganych dokumentów należy okazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej BIP i na tablicy informacyjnej Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku, ul. Sowlańska 40.

Dokumentacja kandydatów nie zakwalifikowanych będzie do odbioru w kancelarii Przedszkola Samorządowego nr 20 w Białymstoku, ul. Sowlańska 40 w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Wzory wymaganych oświadczeń można pobrać ze strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 20.

  Pro joomla themes, plogger hosting.